Algemene voorwaarden - BCAtotaal.nl - Vind alles voor het verwarmen en koelen van Uw woning
✔ Persoonlijk advies - ✔ Direct uit voorraad leverbaar - ✔ Vragen ? 085-9025907 Ma t/m vrij (09:00 tot 17:00)

Algemene voorwaarden

page1image44156960

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN BCA TOTAAL B.V.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. BCA Totaal: BCA Totaal B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Havenkade 31, 2984 AA te Ridderkerk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 89329880.

 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie BCA Totaal een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Consument:eenWederpartij,natuurlijkepersoon,niethandelendindeuitoefeningvaneenberoepofbedrijf.

 4. Partijen:BCATotaalendeWederpartijgezamenlijk.

 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan BCA Totaal zich jegens de Wederpartij heeft

  verbonden tot de verkoop en levering van Producten en/of het verrichten van Werkzaamheden.

 6. OvereenkomstopAfstand:eenOvereenkomstdietussenBCATotaaleneenConsumentwordtgesloteninhetkadervaneen georganiseerd systeem voor verkoop van Producten op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van BCA Totaal en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de Webwinkel. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door BCA Totaal geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van BCA Totaal op internet

  of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.

 7. Webwinkel:www.bcatotaal.nl.

 8. Producten:deinhetkadervandeOvereenkomstdoorBCATotaalaandeWederpartijteverkopenenteleverenzaken,ongeacht

  of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van Werkzaamheden door BCA Totaal worden geïnstalleerd. Onder ‘Producten’ kunnen, niet-limitatief bedoeld, begrepen zijn, airconditioners, cv-ketels, boilers, warmtepompen, ventilatieboxen en toebehoren daarvan, zoals koelleidingen en omkastingen.

 9. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door BCA Totaal uit te voeren werkzaamheden, waaronder niet- limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, installatie en het in gebruik stellen van de Producten.

10.Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BCA Totaal en iedere Overeenkomst.

 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. DezealgemenevoorwaardenzijnmedebedongentenbehoevevandeeventuelederdendieBCATotaalbijdeuitvoeringvan

  de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan BCA Totaal, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van BCA Totaal, zelf partij bij de Overeenkomst.

 4. VanhetbepaaldeindezealgemenevoorwaardenkanuitsluitenduitdrukkelijkenSchriftelijkwordenafgeweken.Indienenvoor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. VernietigingofnietigheidvaneenofmeervandebepalingenuitdezealgemenevoorwaardenofdeOvereenkomstalszodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. ElkaanbodvanBCATotaal(waaronderzijnaanbodindeWebwinkelenoffertesmedebegrepen)isvrijblijvend.BCATotaalkan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. Indien in zodanig geval, bijvoorbeeld in het kader van een bestelling in de Webwinkel, reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, zal BCA Totaal zo spoedig mogelijk zorgdragen voor terugbetaling.

page1image44157376

Pagina 1 van 8

2. Kennelijke fouten, vergissingen en verschrijvingen binden BCA Totaal niet.
3. IedereOvereenkomstkomt,onverminderdhetbepaaldeinlid1,totstandophetmomentdathetaanbodvanBCATotaal,op

de eventueel door BCA Totaal aangewezen wijze, door de Wederpartij is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van BCA Totaal, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BCA Totaal anders aangeeft.

4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk herroepen.

 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht bij volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 3. DeConsumentkandeOvereenkomstopAfstandherroependoordaartoepere-mailofdoorgebruikmakingvanhetdoorBCA Totaal aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij BCA Totaal. Zo spoedig mogelijk nadat BCA Totaal in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal BCA Totaal de herroeping van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.

 4. Gedurendedetermijnalsbedoeldinlid1dientdeConsumentzorgvuldigomtegaanmetdeteretournerenProductenende verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

 5. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan BCA Totaal retourneren.

 6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. BCA Totaal is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.

 7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft herroepen.

 8. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.

 9. BCATotaalzaldeeventueelreedsvandeConsumentontvangenbetalingmetbetrekkingtothetgedeeltevandebestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering en eventuele kosten van (de)installatie, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door BCA Totaal zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.

10.Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele verzendkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie of kwijtschelding in aanmerking. Voorts is BCA Totaal niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door BCA Totaal aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

De Wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van BCA Totaal, steeds alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door BCA Totaal voorgeschreven wijze, aan BCA Totaal verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de Wederpartij BCA Totaal steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

Pagina 2 van 8

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. Alleuitvoerings-en/of(op)leveringstermijnenwaartoeBCATotaalzichjegensdeWederpartijheeftverbonden,zijnindicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van BCA Totaal treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij BCA Totaal Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en BCA Totaal na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

 2. VerzuimvanBCATotaalbiedtdeWederpartijrechtopontbindingvandatgedeeltevandeOvereenkomstwaarophetverzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | IN GEBRUIK STELLEN AIRCONDITIONINGSYSTEMEN

In gebruik stellen van airconditioningsystemen dient te geschieden door een F-Gassen-monteur. Indien BCA Totaal aan de Wederpartij een airconditioningsysteem levert zonder dat is overeengekomen dat BCA Totaal voor de ingebruikstelling daarvan zorgdraagt, is het de verantwoordelijkheid van de Wederpartij de ingebruikstelling te laten verzorgen door een officieel erkende F-Gassen-monteur. De Wederpartij vrijwaart BCA Totaal van al haar aanspraken en aanspraken van derden ter zake. Het bepaalde in artikel 14.8 is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 8. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De Wederpartij is tijdig vóór de uitvoering van de Werkzaamheden verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:

  • -  hetverkrijgenvantoegangdoordedoorBCATotaaltewerkgesteldepersonenopdeovereengekomentijdengedurende

   het overeengekomen tijdsbestek, tot de plaats van uitvoering van de Werkzaamheden;

  • -  een vrij toegankelijke en werkklare werkplek zonder obstakels;

  • -  voldoendegelegenheidvoordeaanvoer,opslagen/ofafvoervanzakendiebijdeuitvoeringvandeOvereenkomstworden

   gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met

   de uitvoering van de Overeenkomst eventueel te installeren en/of in gebruik te stellen Producten;

  • -  het beschikbaar stellen van de eventuele zaken afkomstig van de Wederpartij;

  • -  het tijdig beschikken over de eventueel benodigde vergunningen;

  • -  hettreffenenhandhavenvanalleveiligheids-envoorzorgsmaatregelenvoorzoverdatredelijkerwijsvandeWederpartij

   kan worden gevergd.

 2. De door BCA Totaal tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering

  van de Werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.

 3. IndiendeWederpartijtekortschietindenakomingvanhaarverplichtingenalsbedoeldindevoorgaandeledenvanditartikel,

  is BCA Totaal, onverminderd het bepaalde in artikel 12, gerechtigd de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten door te

  berekenen aan de Wederpartij.

Kostenverhogende omstandigheden

 1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen en die BCA Totaal niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.

 2. Kostenverhogende omstandigheden geven BCA Totaal recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

 3. IndienBCATotaalvanoordeelisdatkostenverhogendeomstandighedenzijningetreden,dienthijdeWederpartijhiervanzo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen Partijen zo spoedig mogelijk overleg plegen over de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid

  door de Wederpartij zal worden vergoed.

 4. De Wederpartij is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding, de Werkzaamheden te beperken, te

  vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de Wederpartij in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van

  redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Meerwerk

8. IngevalvandoordeWederpartijgewenstewijzigingenindeOvereenkomstdanwelindevoorwaardenvanuitvoering,kanBCA Totaal slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, als hij de Wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

page3image44524896 page3image44524688

Pagina 3 van 8

9. Een verzoek van de Wederpartij tot wijziging in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, hoeft BCA Totaal niet te accepteren indien en voor zover dit redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

Producten

 1. VoorzoverdeOvereenkomstslechtsvoorzietindeverkoopenleveringvanProducten,dientdeWederpartijophetmoment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan BCA Totaal. In geval de Producten op locatie van BCA Totaal worden afgehaald, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Producten zonder enig Schriftelijk voorbehoud door of namens de Wederpartij zijn meegenomen.

 2. Klachtenmetbetrekkingtottentijdevandeleveringredelijkerwijsniet-zichtbareofanderszinsniet-kenbaregebreken,dienen binnen zeven dagen nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk bij BCA Totaal te zijn ingediend.

 3. InafwijkingvanhetbepaaldeindevorigeledenkaneenConsumentergeenberoepmeeropdoendathetgeeninhetkadervan een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij BCA Totaal is geklaagd.

Werkzaamheden

 1. Op het moment dat door de door BCA Totaal tewerkgestelde personen aan de Wederpartij wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel voor de Wederpartij redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Wederpartij direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van oplevering van de Werkzaamheden.

 2. Kleinegebrekenofontbrekendeonderdelendiebinnen30dagenkunnenwordenhersteldofnageleverdendieingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.

 3. KlachtenmetbetrekkingtottentijdevandeopleveringvanhetwerkredelijkerwijsvoordeWederpartijzichtbareofanderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan BCA Totaal te worden gemeld.

 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij BCA Totaal te worden ingediend.

Algemeen

 1. Indien de Wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de (op)levering uitdrukkelijk door de Wederpartij is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Wederpartij ondertekende werkbon, vloeit er voor BCA Totaal uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.

 2. OokindiendeWederpartijtijdigklaagt,blijfthaarverplichtingtottijdigebetalingaanBCATotaalbestaan,behoudensvoorzover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 10. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. Ten aanzien van Producten geldt dat de garantie beperkt is tot de eventuele garantie die de fabrikant met de Producten meelevert, met dien verstande dat een door BCA Totaal, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens BCA Totaal kunnen doen gelden (conformiteit).

 2. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie geschiedt afwikkeling daarvan conform de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant of toeleverancier van BCA Totaal. De eventuele kosten die de toeleverancier van BCA Totaal in verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, alsook de eventuele kosten die BCA Totaal maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie, komen voor rekening van de Wederpartij.

 3. Eenaanspraakgebaseerdopnon-conformiteitvervaltinelkgevalindieneengebrekvanhetgeleverdeProducthetgevolgis van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan BCA Totaal toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de

page4image44102864 page4image44103696 page4image44102240

Pagina 4 van 8

eventuele (onderhouds)voorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege BCA Totaal, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van BCA Totaal zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. BCA Totaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop BCA Totaal geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, ziekte van personeel, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog of oorlogsdreiging, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van BCA Totaal of derden.

 2. IndienenvoorzoverdeovermachtsituatiedenakomingvandeOvereenkomstblijvendonmogelijkmaaktoflangerdandrie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 3. Indien BCA Totaal bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is BCA Totaal gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. BCA Totaal is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst BCA Totaal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door BCA Totaal in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is BCA Totaal gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 3. DeWederpartijmaaktnimmeraanspraakopenigevormvanschadevergoedinginverbandmethetdoorBCATotaalopgrond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

 4. DeWederpartijisverplichtdeschadedieBCATotaaltengevolgevandeopschortingofontbindingvandeOvereenkomstlijdt, te vergoeden.

 5. Indien BCA Totaal de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJSWIJZIGING EN BETALINGEN

1. AlleovereengekomenprijzenzijngebaseerdopdefeitenenomstandighedendieBCATotaalbekendwarenophetmomentdat BCA Totaal deze prijzen aan de Wederpartij heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals een stijging van inkoopprijzen of lonen, is BCA Totaal gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en BCA Totaal alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.

Pagina 5 van 8

 1. OnverminderdhetgeenterzakeeventueeluitdrukkelijkenSchriftelijkisovereengekomen,isBCATotaalgerechtigdtevorderen dat het door de Wederpartij verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling worden voldaan, met dien verstande dat BCA Totaal een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs van de Producten. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.

 2. BCATotaalisnieteerdergehouden(verder)uitvoeringtegevenaandeOvereenkomstdannadatdeWederpartijalleophaar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens BCA Totaal is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is BCA Totaal in geval van betalingsverzuim van de Wederpartij dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Wederpartij haar betalingsverzuim heeft gezuiverd.

 3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door BCA Totaal aangegeven wijze en binnen de door BCA Totaal vermelde termijn of op het door BCA Totaal aangegeven moment. In geval van overboeking hanteert BCA Totaal een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.

 4. Betalingdientplaatstevindenzonderenigberoepopopschortingofverrekening,e.e.a.voorzoverdewetdaaraantenbehoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.

 5. BCATotaalisgerechtigdomdeaandeWederpartijtoekomendefacturenuitsluitendpere-mailaanhaarbeschikbaartestellen.

 6. IndiendeWederpartijhaarondernemingliquideertofoverdraagtaaneenderde,instaatvanfaillissementverkeert,(voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan

  beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 7. Indientijdigebetalingachterwegeblijft,treedthetverzuimvandeWederpartijvanrechtswegein.Vanafdedagdathetverzuim

  van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij een Consument is.

 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar beschikbaar gestelde gegevens, gebreken van of ongeschiktheid van de (on)roerende zaken van de Wederpartij waaraan de Werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of ongeschiktheid van eventuele zaken die door Wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan BCA Totaal kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Wederpartij jegens BCA Totaal geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.

 2. BCA Totaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

 3. Mocht BCA Totaal aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft BCA Totaal te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient BCA Totaal hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van BCA Totaal ter zake vervalt.

 4. DeaansprakelijkheidvanBCATotaalisbeperkttottenhoogsteherstelvandeWerkzaamheden,danwelherstelofvervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van BCA Totaal betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van BCA Totaal beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van BCA Totaal betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BCA Totaal nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval op grond van de door BCA Totaal afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van BCA Totaal dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

 5. Onverminderddevervaltermijnenalsbedoeldinartikel9,bedraagtdeverjaringstermijnvanallerechtsvorderingenjegensBCA Totaal één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op

Pagina 6 van 8

feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop

van twee jaren.

 1. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24

  lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 2. Deaansprakelijkheidsbeperkingenuitdezealgemenevoorwaardengeldennietindiendeschadeisveroorzaaktdooropzetof

  bewuste roekeloosheid van BCA Totaal of diens leidinggevend personeel.

 3. De Wederpartij vrijwaart BCA Totaal van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de

  Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan BCA Totaal toerekenbaar is. Indien BCA Totaal uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden BCA Totaal zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BCA Totaal, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BCA Totaal en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. KlachtenmetbetrekkingtotdeuitvoeringvandeOvereenkomstdoorBCATotaaldienen,onverminderdhetbepaaldeinartikel 9, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij BCA Totaal.

 2. BijBCATotaalingediendeklachtenwordenbinneneentermijnvan14dagennaontvangstdaarvanbeantwoord.Indieneen klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door BCA Totaal aan de Wederpartij verkochte Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 2. HetisdeWederpartijverbodendeProductenwaaropheteigendomsvoorbehoudrustteverkopen,teverpandenofopenige andere wijze te bezwaren.

 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht BCA Totaal hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan BCA Totaal of door BCA Totaal aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. BCA Totaal is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

 5. Indien BCA Totaal geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan BCA Totaal te verpanden.

 6. AlsdeWederpartij,nadatdeProductendoorBCATotaalaanhaarzijngeleverd,aanhaarverplichtingenheeftvoldaan,herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. BCA Totaal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.

 2. BCA Totaal is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

 3. OpelkeOvereenkomstenalledaaruittussenPartijenvoortvloeienderechtsverhoudingenisuitsluitendNederlandsrechtvan

  toepassing.

 4. Partijenzullennieteerdereenberoepdoenopderechterdannadatzijzichoptimaalhebbeningespannenomhetgeschilin

page7image44100784

onderling overleg te beslechten.

Pagina 7 van 8

 1. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Rotterdam wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van BCA Totaal een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat BCA Totaal Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.

 2. Indiendezealgemenevoorwaardeninmeerderetalenbeschikbaarzijn,isdeNederlandstaligeversiedaarvansteedsbepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

   

  Zojuist toegevoegd aan je verlanglijst:
  mijn wenslijst
  U heeft zojuist dit product aan de winkelwagen toegevoegd: